PRAKTIKBESKRIVELSE

jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Gældende fra 1. august 2014

Beskrivelse af praktikstedet:

Institutionens navn:

Adresse:

Postnr. og By:

Tlf.nr.:

Institutionens E-mail:

Hjemmeside adr.:

Institutionsleder:

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen:

Kommunal:

Privat:

Regional:

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Harrevigbørnehus Natur og Motorik

Gl.Skivevej 29

7870 Roslev

27515129

Kontakt@harrevigboernehus.dk

www.harrevigboernehus.dk

Bente Pilgaard

Bente Pilgaard

 

 

Privat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionstype/
foranstaltning

a)    Antal børn/unge /voksne

b)    Aldersgruppe

c)    Antal stuer / afdelinger

d)    Åbningstid

 

a)25 Børn -6 voksne ( 3 pædagoger og 3 medhjælper )11 vuggestue børn og 14 børnehavebørn .Vi er normeret til 35 børn .

b)0-6 år

c)vuggestue -Børnehave

d)Mandag-torsdag 6:15-16:30 fredag 6:15-16.00

:1Institutionens formål

jf. lovgrundlag.

 
Karakteristik af brugergruppen:

Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger/borgergruppe.

0-6årige
Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

 

 

I Harrevig Børnehus arbejder vi ud fra inklusionstanken..
Tilgangen til barnet går ud på, at barnets trivsel og udvikling er afhængig af gode samspil og relationer med både børn og de nære voksne. Det handler om, som voksen, at se barnet indefra og se sig selv udefra. En anerkendende tilgang i pædagogikken er omdrejningspunktet og understøtter barnets inklusion i fællesskabet.
Vores pædagogiske praksis tager udgangspunkt i ”De grønne spirer”, i fællesskaber og de 6 læreplanstemaer.

 

 

 

Ansatte

(pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)

3 uddannede pædagoger (heraf 1 leder ) 3 medhjælper samt en uddannet pædagog og en medhjælper som vikar .

Vi har overenskomst med BULP og FOA

Medlem af LDD

Praktikvejlederens kvalifikationer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Pædagogisk grunduddannelse:

 
 
 

 

 

PD modul i praktikvejledning:

 
 
 

 

 

Diplomuddannelse

 
 
x

 

 

Andet/ andre uddannelser:

 

 

Navne: Praktikvejleder uddannelsen

 

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt: Vi har tæt samarbejde med PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning) herunder primært talepædagog og psykolog, men også tværfagligt team, sundhedsplejerske og socialrådgiver.

Vi har samarbejde med Roslev Børnehave samt Roslev skole.

 

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse:  

Vi har mulighed for at tilrettelægge arbejdstider så den kan passe ind med evt. offentlig transport.

De studerende underskriver altid tavshedserklæring og børneattest, inden de får deres daglige gang i børnehaven.

 

 

 

Arbejdsforhold

Forventes den studerende at arbejde alene?

Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?

Den studerende vil ikke arbejde alene. Der forventes deltagelse i personalemøde. 1 gang i måneden

 

 

Øvrige oplysninger  

Praktikvejleder :
Vi tilbyder den studerende en ansvarlig og engageret praktikvejleder.
I øvrigt kan vi tilbyde den studerende samarbejde med et personale, der er interesseret i den studerende, i uddannelsen og som er meget indstillet på at være at være praktiksted.

.

Senst 2 uger før praktikstart vil vi gerne at den studerende kommer fysisk forbi børnehaven og underskriver børneattest og tavshedserklæring.eller kontakter os ,så vi evt kan sende den .

Der vil ved forbesøget blive talt om hvilke mødetider den studerende ønsker

De første dage i børnehaven

Den studerende medbringer et opslag med foto og præsentation til forældretavlen til den første arbejdsdag.
De første dage i børnehaven bruges på at lære huset at kende herunder børn og kollegaer. Tiden bruges også på at få hilst på forældrene (gerne med hånd og navn).

.

Krav/ forventninger til studerende
G
enerelt
• At den studerende kommer med en positiv indstilling.
• At den studerende er aktiv og tager ansvar for sin uddannelse.
• At den studerende indgår i det praktiske og pædagogiske arbejde på lige fod med det øvrige personale.
• At den studerende vil indgå i et åbent og ærligt personalesamarbejde.
• At den studerende indgår aktivt i forældresamarbejdet med stor respekt for forskeligheder.
• At den studerende respekterer det enkelte barns integritet og ret til medbestemmelse.
• At den studerende aktivt deltager i møder, arrangementer m.m. der afholdes i praktikperioden.
• At den studerende er åben og modtagelig overfor supervision.

.
• At den studerende skriver referat af hver vejledningstime.
• At den studerende gør dagsordnen til vejledningstimerne og referat af vejledningstimerne synlig og tilgængelig for det øvrige personale.

At den studerende informerer om studiedage på seminariet.

 

 

   

 

 

 

Uddannelsesplan

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

Specialiseringsmuligheder:

Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X – Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed. Den primære specialiserings kompetenceområder for 2. og 3. praktik skal præsenteres i uddannelsesplanen. Praktikstedet kan præsentere det sekundære specialiseringsområde på samme måde)

 

 

                                                                                Primær:                    Sekundær:

·                                        

x

 

Dagtilbudspædagogik                                                                                                                                  

       
 
 

 

 
 

 

 

·                                         Skole- og fritidspædagogik                                                                                                  

       
 
 

 

 
 

 

 

·                                         Social- og specialpædagogik                                                                      

Valgfagsområder:

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen.

Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen?

x

 

                                                      

x

 

1) Kreative udtryksformer.

x

 

2) Natur og udeliv.

3) Sundhedsfremme og bevægelse.

 

 

x

 

4) Medier og digital kultur.

x

 

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri.

 

 

6) Social innovation og entreprenørskab.

7) Kulturmøde og interkulturalitet.

 

 

Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden)
Kompetencemål Praktikken retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde
Vidensmål: Den studerende har viden om

 
Færdighedsmål: Den studerende kan Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver, anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde, a)

den studerende har i Harrevigbørnehus mulighed for at lære om

barnets udvikling for de 0-6 årige

skoleparathed

inklusion

sprogtest af de 3-årige/ førskolebørn

læreplansarbejde

forældreinddragelse/samarbejde

b)

den studerende har mulighed for at lære om barnets udvikling fra 0-6 år gennem deltagelse i praksis,.

Vi arbejder med inklusion hver dag.Den studerende har mulighed for, gennem deltagelse i hverdagen, observationer og refleksion til vejledning at lære om dette arbejde.

Vi sprogtester de 3-årige. Den studerende har mulighed for at observere en sprogtest, og bliver indbudt til at overvære en samtale med forældrene når resultatet fremlægges til en opstartssamtale for barnet. Hvis det er muligt .

Hos os arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer.

Den studerende har mulighed for at lære om forældresamarbejde hos os via deltagelse i møder, hverdagssnakke og refleksion til bl.a. vejledning.

målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter, målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder,  

 

børnene er aldersopdelt i grupper

Den studerende har mulighed for at lære om arbejdet med læreplanstemaerne. Vi giver mulighed for sparring til p-møder, når der er oplæg fra pædagogerne.

Den studerende har mulighed for at lære om barnets udvikling for vi arbejder aldersopdelt. Den studerende kan her lære om det via observation og refleksion.

Den studerende har mulighed for at lære om de grønne spirer, for det arbejder vi også med. Den studerende kan lære om dette via litteratur, deltagelse, observationer og refleksioner til vejledning og sparring med de andre ansatte.

evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer og dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, og  
såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima. anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.  
Angivelse af relevant litteratur:  
Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden  

 

Organisering af vejledning:

a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:

b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?

c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

 

a)   I samarbejde med den studerende

 

 

b)   En gang hver uge, passes ind i arbejdsplanen.

 

 

c)

Den studerendes arbejdsplan: Laves sammen med den studerende
Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution

(herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

 

 

 

 

 

Uddannelsesplan 4. praktik – Bachelorprojektet
Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode.

Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling.

Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teoretisk analyse, identifikation af udviklingsmuligheder og perspektivering af praksis.

Kompetencemål: Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstillinger.
Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan
virkefelter for den pædagogiske profession, identificere, afgrænse og undersøge en relevant professionsfaglig problemstilling af både teoretisk og praktisk karakter,
pædagogfaglig udvikling og innovation, identificere og fagligt vurdere muligheder for udvikling og kvalificering af pædagogisk praksis,
pædagogens professionsfaglighed og professionsetik, formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der kvalificerer pædagogisk samspil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft,
følgende forholds indflydelse på den valgte problemstilling:

-Kulturelle og sociale.

-Institutionelle og organisatoriske.

-Historiske, samfundsmæssige og internationale,

inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den valgte problemstilling,
nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater af relevans for den valgte problemstilling, inddrage viden og forskning i en faglig argumentation,
empiriske undersøgelsesmetoder samt deres muligheder og begrænsninger og vurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri og
opgaveskrivning og faglig formidling. formidle analyse- og undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt.
Institutionens udviklings- og innovationsfelter:
(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

 

 

Institutionens rammer for empiriindsamling:

(Herunder tilladelser til f.eks. fotografering, videooptagelse mv.)

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

 

Kontaktperson for den studerende
(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

 

 

praktik.compressed