PRAKTIKBESKRIVELSEjf. Bekendtgørelse nr 354 af 07/04/2017 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Gældende fra:

Beskrivelse af praktikstedet:Institutionens navn:

Adresse:

Postnr. og By:

Tlf.nr.:

Institutionens E-mail:

Hjemmeside adr.:

Institutionsleder:

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen:

Kommunal:

Privat:

Regional:

Harrevig Børnehus – Natur og motorik

Gl. Skivevej 29

7870 Roslev

Tlf. Nr. 27515129

kontakt@harrevigboernehus.dk

www.harrevigboernehus.dk

Bente Pilgaard

Bente Pilgaard

Institutionen er privat

Institutionstype/
foranstaltning
a)     Antal børn/unge /voksne

b)    Aldersgruppe

c)     Antal stuer / afdelinger

d)    Åbningstid

a) 31 børn i børnehuset. 12 vuggestuebørn. 19 børnehavebørn.b) 0-6 år.

c) Vuggestue og børnehave. Vuggestuen er aldersopdelt i to grupper.

d) Mandag – Torsdag 6.15-16.30 / Fredag 6.15-16.00

Institutionens formåljf. lovgrundlag. Vores vision i Harrevig Børnehus er, at drive den mest attraktive daginstitution (med både vuggestue og børnehave i ét) i regionen, med henblik på at tiltrække nye beboere til kommunen og lokalområdet.Missionen er at drive en integreret daginstitution, hvor børnene dagligt er i tæt kontakt med naturen og stimuleres gennem leg, sang, musik og bevægelse.

Vi tilgodeser målgruppen fra 0 år til skolealderen uanset kultur, region og handicap, ser det enkelte barn og møder det på dets forudsætninger samt udvikler dets sociale, faglige og personlige kompetencer. Vi prioriteter børnenes, forældrenes og medarbejdernes tilfredshed højt og tegner i fællesskab den daglige ledelse. Vi fremmer rummelighed, nærhed og fælles ansvarlighed via inddragelse af alle ressourcer og aldersgrupper i lokalsamfundet.

Karakteristik af brugergruppen:Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger/borgergruppe. Vi er et integreret børnehus for børn i alderen 0-6år.
Arbejdsmetoder:Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål) I Harrevig Børnehus arbejder vi ud fra inklusionstanken.Tilgangen til barnet går ud på, at barnets trivsel og udvikling er afhængig af gode samspil og relationer med både børn og de nære voksne. Det handler om, som voksen, at se barnet indefra og se sig selv udefra. En anerkendende tilgang i pædagogikken er omdrejningspunktet og understøtter barnets inklusion i fællesskabet.

Vores pædagogiske praksis tager udgangspunkt i ”De grønne spirer”, i fællesskaber og i den nye styrkede læreplan.

Ansatte (pædagogiske faggrupper, andre faggrupper) Leder Bente Pilgaard (pædagog)Vi arbejder på tværs i huset og hjælper hinanden i dagligdagen. I børnehuset er der fem pædagoger, én pædagogisk assisent, fire medhjælpere og én madmor.

Vi har overenskomst med BUPL og FOA

Medlem af LDD

Praktikvejlederens kvalifikationer: 
X

Pædagogisk grunduddannelse:

PD modul i praktikvejledning:

Diplomuddannelse

Andet/ andre uddannelser:

Navne:Del af Diplom i Ledelse

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt: Vi har tæt samarbejde med PPR (Pædagogisk, psykologisk rådgivning) herunder primært talepædagog og psykolog, men også tværfagligt team, sundhedsplejerske og socialrådgiver.Vi samarbejder med Roslev børnehave og Roslev skole.
Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse: Vi har mulighed for at tilrettelægge arbejdstider så det kan passe ind for den enkelte, evt. i forhold til offentlig transport.Den studerende underskriver altid tavshedserklæring og børneattest, inden de får deres daglige gang i børnehaven.
ArbejdsforholdForventes den studerende at arbejde alene?

Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?

Den studerende vil ikke arbejde alene.Der forventes deltagelse i et personalemøde for at, få et indblik i hele den daglige gang i den pædagogiske praksis i børnehuset.
Øvrige oplysninger Vi tilbyder den studerende en ansvarlig- og engageret praktikvejleder.Vi tilbyder et samarbejde med et personale, der er interesseret i den studerende, i uddannelsen og som er meget indstillet på at være et praktiksted, vi ønsker at lære af den studerende og håber den studerende vil være undersøgende i vores pædagogiske praksis og stille spørgsmål hvis der opstår undring.

På forbesøget ønsker vi den studerende kommer og ser vores børnehus og underskriver børneattest og tavshedserklæringen.

På forbesøget vil vi tale om mødetider, vi tager højde for ønsker fra den studerende.

Vi ønsker den studerende medbringer et opslag med foto og præsentation til forældretavlen på forbesøget, som vi hænger op forud for praktikkens start. (kan sendes på mail til huset)

De første dage i børnehuset bruges på at lære huset at kende, herunder børn og kollegaer. Tiden bruges også på at få hilst på forældrene.

Krav/forventninger til den studerende:
Generelt

–       At den studerende kommer med en positiv indstilling

–       At den studerende er aktiv og tager ansvar for sin uddannelse

–       At den studerende indgår i det praktiske og pædagogiske arbejde sammen  med det øvrige personale

–       At den studerende vil indgå i et åbent og ærligt personalesamarbejde

–       At den studerende indgår i forældresamarbejdet med stor respekt for forskelligheder

–       At den studerende respekterer det enkelte barns integritet og ret til medbestemmelse

–       At den studerende aktivt deltager i møder, arrangementer m.m. der afholdes i praktikperioden

–       At den studerende er åben og modtagelig over for supervision

–       At den studerende skriver referat af hver vejledningstime

–       At den studerende gør dagsorden og referat af vejledningstimerne synlig og tilgængelig for det øvrige personale

–       At den studerende informere om studiedage på uddannelsen.

Uddannelsesplan Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.
Specialiseringsmuligheder:Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X – Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed. Den primære specialiserings kompetenceområder for 2. og 3. praktik skal præsenteres i uddannelsesplanen.  Praktikstedet kan præsentere det sekundære specialiseringsområde på samme måde)

                                                                              Primær:                    Sekundær:

·

X

Dagtilbudspædagogik

·                              Skole- og fritidspædagogik

·                              Social- og specialpædagogik

Valgfagsområder:Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen.

Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen?

X
X

1) Kreative udtryksformer.

X

2) Natur og udeliv.

3) Sundhedsfremme og bevægelse.

4) Medier og digital kultur.

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri.

6) Social innovation og entreprenørskab.

7) Kulturmøde og interkulturalitet.

Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden)
Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.
Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)
praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver, anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde, Idet vi er et lille børnehus, vil alle arbejde med børn i alderen 0-6år, vi er opdelt i vuggestue og børnehave, samt har yderligere aldersopdelt vuggestuen i to.Vi er et privat børnehus, hvor forældrene har et ejerskab over huset, forældrene bliver hørt og har mulighed for at være en del af forældrebestyrelsen. Vi har stor gavn af forældreressourcerne og forældrene har mulighed for at bidrage på mange områder, blandt andet ved at hjælpe med at bage boller, deltage i fastelavn eller tage med på tur – vi er et åbent hus, hvor forældre altid er velkomne.

Vi benytter os af nærområdet, hvor vi blandt andet besøger nogle af ”naboerne”, samt går i skoven og til stranden.

målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter, målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder, Vi er certificeret Grønne Spirer, hvor vi arbejder med to projekter om året i huset. (Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for dagplejer, vuggestuer og børnehaver. Grønne Spirer fokuserer på udeliv, natur og miljø og en grøn og sund dagskultur i institutionerne.(https://groennespirer.dk/))Vuggestuen deltager i forskningsprojektet LæseLeg. (Inspireret af dialogisk læsning styrker LæseLeg børnenes sprog og kommunikative kompetencer gennem læsning, leg og aktiviteter.(https://laeseleg.dk/))

Derudover arbejder vi med VLS+ (Vi Lærer Sprog +) i hele huset, hvor vi arbejder med forskellige temaer: min hverdag, vejret, familien, ud i verden og dyr og natur. Fokus er på sprog og ihærdighed.

evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer og dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, og Vi bruger PLC som evalueringsredskab til den styrkede pædagogiske læreplan.Vi arbejder i forbindelse med VLS+ med et skema, hvor vi beskriver målet for temaet, hvad vi vil arbejde med inden for temaerne i den styrkede pædagogiske læreplan, hvordan vi inddrager naturen og motorik som vi har fokus på og afslutningsvis dokumentation og evaluering til videre arbejde med temaet.

Når vi arbejder projektorienteret i institutionen, benytter vi os af fotos udstillinger og udstillinger af hvad vi har produceret, det gør vi som formidling om projektet til forældrene.

Vi bruger facebook til forældre og andre der kunne være interesseret i vores børenehus. Her understøtter vi billederne vi deler med tekst om hvad vi laver i hverdagen, med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan.

såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima. anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde. Vi har i børnehuset ”Madmor”, hun tilbereder maden og bager brød i huset. Vi serverer formiddags- og eftermiddagsmad til børnehavebørnene. Vuggestuen er med fuld forplejning. Der er varieret mad til børnene, de får blandt andet serveret rugbrød, frugt og grønsager. Der er ingen kostpolitik i institutionen, men vi bruger sund fornuft og vejleder forældrene ved behov.
Angivelse af relevant litteratur: Den styrkede pædagogiske læreplan (https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/7044%20SPL%20Den_styrkede_paedagogiske_laereplan_21_WEB%20FINAL-a.pdf)
Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden Vi ønsker at den studerende og praktikvejleder udfylder en PLC over målet for praktikken sammen til første vejledning, denne evalueres løbende og igen til 2/3 samtalen.
Organisering af vejledning:a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:

b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?

c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

a)     Der er afsat 1 times vejledning i ugen med praktikvejleder.b)    En gang i ugen.

c)     Skal være et punkt på dagsordenen til den ugentlige vejledning, hvor der er tid til vejledningen til at se på et uddrag af portfolien, som vi kan evaluere på.

Den studerendes arbejdsplan: Aftales med den studerende. Vi forventer at den studerende er med som ekstra til en åbne- og lukkevagter, for at få et realistisk blik af hvordan den pædagogiske hverdag foregår.Vi forventer at den studerende er med til personalemøde, samt hvis det er muligt er med som observatør til en forældresamtale, dette igen for at få et indblik i den pædagogiske hverdag i institutionen.
Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution(herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet) Institutionens praktikvejlederen tager i første omgang kontakt til institutionens leder. Der aftales så et møde mellem studerende, institutionens praktikvejleder og institutionens leder.Ved forsættende bekymringer eller problemer kontakter institutionen uddannelsesstedet.

 

praktik.compressed