OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vedtægter for Harrevig Børnehus – natur og motorik

 

 • 1

 

Privatinstitutionens navn er Harrevig Børnehus – natur og motorik.institutionen har hjemsted i Skive Kommune på adressen Gl. Skivevej 29, 7870 Roslev

 

 • 2

 

Privatinstitutionen drives i henhold til Dagtilbuds Loven § 20 (se retsinformation.dk).

 

 • 3

 

Stk.1: Privatinstitutionens formål er at drive dagtilbud for børn i henhold til lov om Social Service. Privatinstitutionen skal give børnene en hverdag, der kan understøtte forældrenes ønsker om at give børnene oplevelser. Udvikle børnenes fantasi og naturlige nysgerrighed overfor tilværelsen gennem leg fortælling samt ude/indendørs aktiviteter.

 

Stk. 2: Det er forbudt at drikke alkohol samt ryge i og uden for Institutionens åbningstider dette forbud gælder for alle Institutionens bygninger samt hele grunden.

 

 • 4

 

Stk.1: Institutionen ledes af en bestyrelse som består af 5 medlemmer, der vælges af og blandt institutionens forældre. Kassereren kan vælges udenfor bestyrelsen (uden stemmeret).

 

Stk.2: Valg af de fem forældremedlemmer til bestyrelsen finder sted på den årlige generalforsamling, som afholdes hvert år i september eller oktober måned. Det påhviler den afgående bestyrelse at fastsætte og indkalde til generalforsamlingen. Bekendtgørelse om generalforsamlingen foretages med minimum 14 dages varsel ved opslag i institutionen og ved uddeling af meddelelse til institutionens forældre.

 

Stk. 3: På generalforsamlingen har alle institutionens forældre stemmeret med 2 stemmer per barn, som på mødetidspunktet er indskrevet i privatinstitutionen. Ved forældre forstås den eller de personer, som udøver omsorgen for barnet. I tilfælde af at forældrene har delt forældremyndighed, deles stemmerne mellem forældrene.

 

Stk. 4: Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, i almindelighed dog kun så længe medlemmet har barn i institutionen. Ved fuld enighed i bestyrelsen kan det dog besluttes, at et bestyrelsesmedlem kan fortsætte indtil førstkommende nyvalg, selv om barnet udmeldes af institutionen. I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen mellem to ordinære generalforsamlinger, indtræder 1 suppleanten (og ved yderligere 2. suppleanten) i bestyrelsen for resten af det udtrådte medlems valgperiode.

 

Stk. 5: Ansatte som dagligt varetager pasning af institutionens børn har ikke mulighed for at få egne børn passet i institutionen.

 

Stk. 6: Der vælges mindst en suppleant for de forældrevalgte medlemmer. Valget gælder for et år.

 

Stk. 7: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen sker ved forslag og efterfølgende skriftlig (anonym) afstemning med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning mellem de kandidater der har fået lige mange stemmer.

 

Stk. 8: Regler om generalforsamlingens afholdelse og bestyrelsens arbejde.

Dagsorden for generalforsamlingen

 

 1. Velkomst ved formanden
 2.  
 3. Valg af dirigent
 4.  
 5. Valg af stemmetællere
 6.  
 7. Beretning ved formanden
 8.  
 9. Gennemgang af regnskab ved kassereren
 10.  
 11. Indkomne forslag herunder forslag til vedtægtsændringer
 12.  
 13. Forslag og valg af bestyrelsesmedlemmer
 14.  
 15. Valg af revisor
 16.  
 17. Evt.    
 18. På sit første møde gennemgår bestyrelsen
 19. Senest 14 dage efter afholdelse af valg til bestyrelsen, afholder bestyrelsen sit konstituerende møde, hvor der vælges en formand. Der kan tillige vælges en næstformand, sekretær og kasserer.
 20. § 5
 21.  
 • Børnehavens vedtægter
 •  
 • Fastlægger regler for beryrelsen arbejde og funktion
 • Fastlægger regler for bestyrelsens ansvarsområde herunder     kompetenceplan. Stk.  § 6Stk. 1: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede. I tilfælde af afbud til bestyrelsesmøde, skal bestyrelsesmedlemmet orientere og indkalde suppleantenStk. 2: Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig flertalsbeslutning, jfr. Dog §4 stk. 4, § 6 stk. 3 og § 9 stk. 2 og stk. 3.Stk. 3: Bestyrelsen kan i enighed beslutte, at de valgte suppleanter kan deltage i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.§ 7Institutionens bestyrelse påser, at privatinstitutionens pædagogiske, administrative og økonomiske anliggende varetages under hensyntagen til institutionens formål og de aftaler, der til enhver tid er gældende for institutionens ledelse og drift.Stk. 2: Bestyrelsen godkender efter indstilling fra ledelsen retningslinjer og principper for privatinstitutionen, herunder for eksempel pædagogiske principper samt principper for årsplan, lærerplaner og budget.Stk. 3. Bestyrelsen foretager ansættelse og afskedigelse af institutionens leder. Institutionens leder foretager efter forelæggelse for bestyrelsen ansættelse af det månedslønnede personale. Bestyrelsen og lederen foretager i forening afskedigelse af månedslønnet personale. Lederen kan inden for en på forhånd af bestyrelsen godkendt ramme ansætte og afskedige timelønnet personale uden forudgående godkendelse fra bestyrelsen.Stk. 4: Institutionens bestyrelse har ret til at undersøge forhold, der vedrører privatinstitutionens drift og ret til at forlange oplysninger af lederen.§ 8Stk. 1: Institutionen er åben for alle børn indenfor aldersgruppen 0 år til skolestart, uanset race, religion og politiske anskuelse. Institutionen har plads til 15 børn i alderen 0-3 år og 25 børn i alderen Procedure for indmeldelse og venteliste administrationSå snart barnet er indmeldt er det optaget på ventelisten.    “bufferpladser” til ny-tilflyttere til lokalområdet, som ønsker et barn indmeldt.Stk. 3. Forældre kan opsige institutionspladsen skriftligt med 1 måneds varsel til den 1. i måneden. Opsigelsen fra institutionens side kan normalt kun finde sted ved restance ved egenbetalingen, og i disse situationer med 1 måneds varsel til en måneds udgang. Forinden skal forældrene have modtaget en rykkerskrivelse samt en skriftlig meddelelse om påtænkt opsigelse.Efter 5 dages restance kontaktes forældrene telefonisk, og hvis der ikke senest den 8. i måneden er indgået betaling, kommer der næste dag den 9. en skriftlig påmindelse i barnets rum om betaling inden 3 dage, så pengene er børnehuset i hænde senest den 12 eller forældrene aftaler en ordning ved at henvende sig til kassereren. Hvis reaktion udebliver vil der blive tilsendt en skriftlig rykker med et gebyr på 250,00 kr., og der henvises til børnehavens vedtægter §8 stk. 3 og 4. Hvis der ikke er betalt inden den 15. sendes endnu en skriftlig rykker med påtænkt opsigelse, hvis ikke der er indbetalt inden 8 dage. I gentagelsestilfælde kan bestyrelsen bede en eller to bestyrelsesmedlemmer besøge familien og drøte situationen og overbringe muligheden for evt.   § 9Stk.1: Indgåelse af eller ophævelse af aftaler, der rækker udover institutionens daglige drift, kræver bestyrelsens tilslutning.   § 10Stk.1: Institutionens regnskabsår går fra 1. januar til 31. decemberStk. 2: Institutionens regnskab revideres af en af bestyrelsen udpeget revisor.Stk. 3: Institutionen hæfter med sin formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens gældsforpligtelser. Hæftelsen svarer til hæftelsen i selvejende institutioner omfattet af fondslovgivningen. Privatinstitutionen er således en nonprofit institution, idet midlerne, herunder et eventuelt opsparet overskud skal anvendes til institutionens formål.Stk. 4: Institutionens gæld påhviler privatinstitutionen alene. Der kan ikke gøres noget personligt gældsansvar gældende overfor de enkelte medlemmer, ligesom disse ikke kan blive personligt delagtiggjort i institutionens aktiver.   § 12Ved institutionens nedlæggelse skal institutionen formue anvendes til et eller flere tilsvarende eller beslægtede sociale eller sundhedsmæssige formål for børn og unge i lokalområdet. 
 • Vedtaget på generalforsamlingen d.25/1 2018
 •  
 •  
 •  
 • Ændring af privatinstitutionens vedtægter kræver tilslutning af et flertal i bestyrelsen og skal godkendes af et flertal på et til lejligheden indkaldt generalforsamling.
 • § 11
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Stk. 4: Bestyrelsen kan fastlægge de nærmere regler for privatinstitutionens ledelse, drift og pædagogiske principper.
 • Stk. 3: Dispositioner vedrørende den faste ejendom eller institutionens lejemål kræver ligeledes tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.
 • Stk. 2: Indgåelse eller ophævelse af aftaler, der berører institutionens kapital, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.
 •  
 •  
 • Stk. 4. Egenbetalingsrestancer udover 1 måned, hvorom der ikke er indgået afdrags- eller henstandsordning, inddrives via retslig inkasso. Inkassoomkostningerne tillægges restancen.
 • Hvis beløbet ikke er betalt senest den 28. eller der er indgået en skriftlig aftale, mødes bestyrelsen og aftaler ophør af pladsen ved udgangen af måneden.
 • Opsigelse af pladsen til opgør ved udgangen af måneden.
 •    Betaling skal ske den første bankdag i måneden.
 •  
 • I forhold til antal godkendte pladser i børnehaven, vil 2-3 af pladserne være forbeholdt
 • Der kan dispenseres fra ovennævnte regler, således at et barn kan rykke frem på ventelisten, og evt. tilbydes plads foran andre. Dette kan ske hvor det skønnes at barnet har sociale, fysiske eller psykiske behov, der nødvendiggør opstart i børnehaven. En sådan beslutning træffes af lederen og bestyrelsesformanden. Børn der har søskende i børnehaven har ret til at blive rykket frem på ventelisten.
 • De børn der derfor ikke har fået plads, vil få tilbudt førstkommende ledige plads/pladser.
 • Såfremt der er flere børn på ventelisten end der er pladser i en aktuel måned, vil det være det/de barn/børn, som er indmeldt tidligst, der vil blive tilbudt pladsen/pladserne.
 • Barnet kan starte i institutionen den 1. i den måned, hvor barnet fylder 6 mdr. (bestyrelsen kan vedtage at hvis særlige forhold taler for det og de fysiske rammer er egnede, at barnet kan starte i institutionen fra barnet fylder 3 mdr.).
 • Barnet kan indmeldes, når barnet er født og har fået cpr. Nummer.
 • Stk. 2: Institutionen har egen venteliste, som institutionen selv administrerer.
 • 3-6 år.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Stk. 4: Institutionens leder kan efter aftale med bestyrelsens deltage i punkter/møder som faglig og pædagogisk rådgiver, men uden stemmeret. Ligeledes kan en repræsentant for personalet efter aftale med bestyrelsen deltage i bestyrelsens mødes, dog uden stemmeret.
 • Stk. 3: Ekstraordinært møde kan indkaldes af formanden eller 2 af bestyrelsesmedlemmerne med en dags telefonisk varsel.
 • 2: Bestyrelsen afholder som udgangspunkt bestyrelsesmøde sidste uge i måneden (undtagen i juli og december). Formanden udsender dagsorden senest fredag før mødet og leder møderne. Formanden drager omsorg for, at der tages referat fra bestyrelsens møder, som udsendes senest en uge efter møderne til bestyrelsens medlemmer, ansatte og forældre med e-mail adresse. Endvidere drager lederen omsorg for at referatet sættes op på opslagstavlen. På det følgende bestyrelsesmøde gennemgås, godkendes og underskrives referatet af den samlede bestyrelse. De underskrevne referater indføres med fortløbende numre og indsættes i et ringbind, som opbevares af formanden.