Vedtægter for den private institution Harrevig Børnehus – natur og motorik
 
§ 1. Institutionens navn
Stk. 1. Institutions navn er S/I Harrevig Børnehus – natur og motorik Gl. Skivevej 29, 7870 Roslev, CVR.: 32234348   Institutionen har hjemsted i Skive Kommune.   Institutionen er selvejende og drives som privat institution, med en bestyrelse bestående af et forældreflertal.   Institutionen er tilsluttet Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (herefter benævnt LDD).  
 
§ 2. Overordnede mål
Stk. 1. Institutionen drives som privat institution i henhold til lov om dagtilbud §§ 19 – 20 og §§ 36 – 40, eller tilsvarende senere lovgivning.   Stk. 2. Institutionens formål er at virke som dagtilbud for børn i alderen 0 til skolestart. Institutionen har plads til 15 børn i alderen 0-3 år og 25 børn i alderen 3-6 år.  
 
§ 3. Institutionens formål
Stk. 1. Institutionens formål er endvidere – med respekt for de af kommunen fastsatte mål og rammer, jf. § 2 – at Privatinstitutionens formål er at drive dagtilbud for børn i henhold til lov om Social Service. Privatinstitutionen skal give børnene en hverdag, der kan understøtte forældrenes ønsker om at give børnene oplevelser. Udvikle børnenes fantasi og naturlige nysgerrighed over for tilværelsen gennem leg fortælling samt ude/indendørs aktiviteter.   Stk. 2. Institutionens formue er henlagt til institutionens formål, overskud må udelukkende anvendes til formålet.
 
§ 4. Institutionens ledelse
Stk. 1 Institutionens ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, herunder arbejdsgiverkompetencen for institutionens personale, og en leder, der – i henhold til de til enhver tid gældende love og bestemmelser, og under ansvar over for bestyrelsen – varetager den daglige pædagogiske ledelse og drift af institutionen, samt de opgaver der er forbundet hermed.      
 
§ 5. Bestyrelsens sammensætning
Stk. 1 Bestyrelsen består af i alt 5 medlemmer, der sammensættes således:   5 medlemmer vælges af og blandt forældre til børn indskrevet i institutionen.  
 
§ 6. Valg til bestyrelsen
Stk. 1. Valg til bestyrelsen sker ved at bestyrelsen, i samarbejde med institutionens leder, skriftlig indkalder til forældremøde med valg til bestyrelsen. Mødet skal finde stede senest udgangen af januar måned. Indkaldelse sker ved mail samt ved opslag i børnehuset, med mindst 2 ugers varsel.   Ved mødet bruges nedenstående dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter iht. vedtægterne   På forældremødet redegør den siddende bestyrelse for arbejdet i året der er gået, ligesom institutionens leder orienterer om institutionens arbejde. Begge dele til forældrenes orientering.   Efter mødet underskrives referatet af den valgte dirigent, den valgte referent og den afgående bestyrelsesformand. I referatet indskrives endvidere det fulde navn på de valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, ligesom der nedskrives hvilke bestyrelsesmedlemmer der forsætter i bestyrelsen.   Stk. 2. Bestyrelsen forældrevalgte medlemmer vælges for en 2 årig periode. Valgt er de personer, der opnår flest stemmer.
For samtlige valg gælder, at valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget. Indtil den nye bestyrelse er konstitueret virker den hidtidige bestyrelse. Den nye bestyrelse skal dog konstituere sig senest 14 dage efter valget har fundet sted.   Stk. 3. Der kan vælges/udpeges indtil 2 suppleanter, som indtræder i bestyrelsen, hvis de under stk. 1. nævnte bestyrelsesmedlemmer, på grund af sygdom eller bortrejse får længerevarende forfald i mere end 2 måneder eller helt udtræder af bestyrelsen. I sidst nævnte tilfælde indtræder suppleanten for den resterende valgperiode. Suppleanter er de personer, der ikke opnår valg til bestyrelsen. Rækkefølgen sker iht. stemmetal. Forældrerepræsentanter i bestyrelsen udtræder fra den dato barnets tilknytning til institutionen ophører, ligesom valg af suppleanter bortfalder fra den dato barnets tilknytning til institutionen ophører. Suppleanter vælges for et år ad gangen og indtræder i bestyrelsen i forhold til antallet af stemmer.   Stk. 4. Er der ikke valgt suppleanter for forældrerepræsentanterne, skal der inden for 4 uger, fra forfaldet er bestyrelsen bekendt, afholdes forældremøde med suppleringsvalg til bestyrelsen. Det nyvalgte bestyrelsesmedlem indtræder herefter i resten af valgperioden.   Stk. 5. I lige år vælges 3 forældrerepræsentanter og i ulige år vælges 2 forældrerepræsentanter. Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget.  
 
§ 7. Stemmeret og valgbarhed
Stk. 1 Forældre med børn i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentanter i bestyrelsen. Ved afstemningen kan der afgives 2 stemmer pr. indskrevet barn i institutionen/kan hver forælder med valgret afgive en stemme. Der vil i særlige situationer kunne tillægges andre end de biologiske forældre valgbarhed og valgret. Dette kræver dog forudgående institutionsbestyrelsens godkendelse. Der kan ikke stemmes via fuldmagt eller brevstemme.   Stk. 2. Medarbejdere i institutionen er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.   Stk. 3. Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal, dvs. valgt er den/de personer med flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt til bestyrelsen, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer.   Stk. 4. Alle tvivlsspørgsmål angående valget, herunder indsigelser vedrørende selve valghandlingen og spørgsmål om valgbarhed mv., afgøres af en valgbestyrelse, bestående af bestyrelsens formand og institutionslederen med bestyrelsesformanden som formand. I tilfælde af uenighed er formandens stemme udslagsgivende.
 
§ 8. Bestyrelsens konstituering
Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand. Der kan tillige vælges en sekretær, ordstyrer og en kasserer. Ændringer kan ske i valgperioden.   Stk. 2 På sit første møde gennemgår bestyrelsen:   Børnehusets vedtægter   Fastlægger regler for bestyrelsen arbejde og funktion Fastlægger regler for bestyrelsens ansvarsområde herunder kompetenceplan.  
 
§ 9. Bestyrelsens arbejde
Stk. 1. Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 4 møder årligt, hvoraf mindst de tre skal være på institutionen.   Stk. 2. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.   Stk. 3. Bestyrelsesmøder indkaldes og ledes af formanden eller ved dennes forfald af næstformanden.   Hvis formanden trods henstilling fra mindst 2 medlemmer ikke indkalder til møde, kan 3 medlemmer indkalde til møde med mindst 1 uges varsel og med angivelse af dagsorden.   Stk. 4. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker normalt skriftlig med mindst 1 uges varsel. Sammen med indkaldelsen fremsendes dagsorden for mødet med angivelse af de sager, der er til behandling. Det tilstræbes at ordinære bestyrelsesmøder fastlægges for en 12 måneders periode. Det tilstræbes, at bestyrelsesmøder afholdes på samme ugedag, hvis der stemning for dét i bestyrelsen.   Stk. 5. Bestyrelsen udøver sin virksomhed i sine møder og bestyrelsens afgørelser træffes, medmindre andet er bestemt i vedtægten, ved almindelig flertalsbeslutning. Ved stemmelighed [er formandens stemme afgørende/bortfalder forslaget]. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men kun ved personligt fremmøde.   Stk. 6. Beslutninger omhandlende:   Lederansættelser, fastansættelser, institutionens formue og ejendomsforhold.   –  kræver dog flertal (3/5) af bestyrelsens medlemmer.   Stk. 7. Over bestyrelsens forhandlinger og trufne beslutninger udarbejdes et skriftligt referat, der tilstilles samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage efter mødet, og godkendes på det efterfølgende møde. Ethvert bestyrelsesmedlem, såvel som institutionens leder, kan forlange at få særstandpunkter eller mindretalsopfattelser ført til referat. Med sin underskrift bekræfter de deltagende medlemmer mødets afholdelse og at referatet er i overensstemmelse med det behandlede og besluttede. De underskrevne referater indføres med fortløbende numre og indsættes i et ringbind, som opbevares af formanden.   Stk. 8. Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at de til enhver tid siddende bestyrelsesmedlemmer, samt institutionens ledelse ved deres indtræden i bestyrelsen, hhv. inden stillings tiltræden, er gjort bekendt med indholdet af institutionens vedtægt, øvrige i institutionen gældende retningslinjer, samt andre regler mv. der må være fastsat af bestyrelsen.
   
§ 10. Øvrige deltagere i bestyrelsens møder
Stk. 1. Institutionens ledelse deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.   Stk. 2. Bestyrelsen beslutter, om der skal indkaldes relevante personer til møderne.   Stk. 3. Bestyrelsen kan uagtet stk. 1., når helt særlige forhold taler for det, beslutte at institutionens ledelse enten ikke skal deltage i et bestyrelsesmøde eller skal forlade bestyrelsesmødet midlertidigt under behandlingen af ét eller flere dagsordenspunkter.
         
§ 11. Tavshedspligt
Stk. 1. Bestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt en almindelig tavshedspligt, der fortsætter efter bestyrelsesmedlemmet er udtrådt af bestyrelsen.   Bestyrelsen er forpligtet til skriftligt at orientere nye bestyrelsesmedlemmer om denne tavshedspligt og modtage kvittering for bestyrelsesmedlemmets modtagelse af denne orientering, eventuelt ved dateret påtegning på et print af denne vedtægtsside.    
 
§ 12. Bestyrelsens kompetence
Stk. 1. Bestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål, og de love og regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.   Stk. 2. Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning.   Stk. 3. Indgåelse og ophævelse af aftalen mellem institutionen og LDD, kræver tilslutning af flertal (3/5) blandt bestyrelsesmedlemmer.   Stk. 4. Beslutning om ophævelse eller ændring af tilknytnings- og samarbejdsforholdet med LDD, eller til beslutning vedrørende institutionens egenkapital og formueforhold kræves flertal (3/5) blandt bestyrelsesmedlemmer.   Stk. 5: Institutionens bestyrelse har ret til at undersøge forhold, der vedrører privatinstitutionens drift og ret til at forlange oplysninger af lederen.  
 
§ 13 Optagelseskriterier
Stk. 1. Institutionen er tilgængelig for alle børn.   Stk. 2. Optagelse i institutionen sker iht. anciennitet på ventelisten dog under hensyntagen til at søskende har fortrinsret til institutionens pladser.   Stk. 3. Søskende til nuværende børn i institutionen har fortrinsret til institutionens pladser.   Stk. 4. Der kan ved optagelse tages hensyn til børnegruppens sammensætning f.eks. alder.    
     
§ 14 Udmeldelse / opsigelse af børn
Stk. 1. Udmeldelse af et barn skal foregå med et varsel på to måneder til den 1. i en måned Stk. 2. Institutionsbestyrelsen kan opsige et barn, hvis forældrebetalingen ikke er indbetalt inden 8 dage efter betalingsfristens udløb og institutionen efterfølgende har rykket 2 gange skriftligt for betalingen. Der skal minimum være tale om en betalingsoverskridelse på 3 uger, før opsigelse med en uges varsel kan finde sted.   Stk. 3. Bestyrelsen kanopsige et barn, hvis forældrene modarbejder institutionens formål og arbejde i en sådan grad, at det påvirke institutionens psykiske arbejdsmiljø. Opsigelse kan først finde sted, efter at institutionsledelsen har søgt at genetablere gode samarbejdsrelationer. Opsigelse vil i givet fald ske skriftligt med 28 dages varsel til den 1. i en måned    
§ 15. Forældrebetaling
Stk.1. Bestyrelsen fastlægger selv forældrebetalingens størrelse. Stk. 2. Såfremt der optages børn i institutionen, der ikke er berettiget til plads i kommunalt dagtilbud, hvorved kommunen ikke yder tilskud, kan bestyrelsen fastsætte øget særskilt forældrebetaling svarende til det kommunale tilskud pr. barn.  Stk. 3. Regler om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen samt regler om søskende rabat, er også gældende for privatinstitutionen. Det påhviler lederen af privatinstitutionen at gøre forældrene bekendt med reglerne om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen. Stk. 4. Privatinstitutionen varetager selv opkrævning af forældrebetalingen. Bestyrelsen kan vælge at udlicitere opkrævningen.   Stk. 5. Institutionens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Institutionens regnskab revideres af en af bestyrelsen udpeget revisor.  
 
§ 16. Åbningstider
Stk. 1. Institutionen har åbent alle hverdage. Bestyrelsen fastsætter den daglige åbningstid inden for en ugentlig åbningstid, der som minimum svarer til beregningsgrundlaget for størrelsen af det kommunale tilskud.   Stk. 2. Institutionen kan holde lukket samme antal dage som kommunale daginstitutioner.   Stk. 3. Bestyrelsen kan beslutte yderligere lukkedage. Muligheden for lukkedage fritager ikke institutionen for pasningsforpligtigelser i forhold til de børn, der er indmeldt i institutionen.
     
§ 17. Ansættelser og afskedigelser
Stk. 1. Bestyrelsen foretager ansættelse og afskedigelse af institutionens leder.   Stk. 2. Ansættelser og afskedigelser, herunder ansættelse og afskedigelse af leder, kræver tilslutning i bestyrelsen jf. § 9 stk. 6.
   
§ 18. Forpligtelse
Stk. 1. Til at forpligte institutionen retligt over for tredjemand kræves underskrift af et flertal (3/5) af bestyrelsens medlemmer.
     
§ 19. Hæftelse
Stk. 1. Institutionen hæfter med sin formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens gældsforpligtelser.   Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke for institutions forpligtelser, men er ansvarlig for dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om ledelsesansvar.   Stk. 3. Bestyrelsen kan give institutionens leder prokura for så vidt angår dispositioner vedrørende institutionens daglige drift.    
 
§ 20. Institutionens nedlæggelse
Stk. 1. Beslutning om nedlæggelse af institutionen, eller dens ophør som selvejende privatinstitution kræver tilslutning af et flertal (3/5) blandt bestyrelsesmedlemmer.   Stk. 2. Ved institutionens nedlæggelse skal dens egenkapital/formue med tilslutning fra et flertal (3/5) blandt bestyrelsesmedlemmer anvendes til et tilsvarende socialt formål.   Stk. 3. Kan det fornødne flertal, jf. stk. 1. og stk. 2., ikke opnås, kan formanden indkalde til et nyt bestyrelsesmøde, med kun det pågældende punkt på dagsordenen, og beslutning kan på et sådant møde vedtages med tilslutning fra 4 bestyrelsesmedlemmer.            
 
§ 21. Ændring af vedtægter
Stk. 1. Ændring af vedtægterne kræver tilslutning af et flertal af bestyrelsen (3/5) og skal godkendes af et flertal på et til lejligheden indkaldt forældremøde. I tilfælde af stemmelighed hos forældregruppen vægter bestyrelsens beslutning højest.   Stk. 2. Ændring af vedtægten kræver endvidere godkendelse af LDD.
 
Vedtaget på bestyrelsesmødet den 23/1-2020.
 
Vedtægterne træder i kraft pr. 23/1-2020.  Vedtægterne erstatter vedtægter af 24/1-2019.